Noutati / News‎ > ‎

Sinteza sedintei Comisiei Consultative a A.P. ale mediatorilor - 20.07.2011

postat 9 aug. 2011, 01:18 de Mediatori Negociatori   [ actualizat la 9 aug. 2011, 08:31 ]

Sinteza sedintei Comisiei Consultative a Asociatiilor Profesionale ale Mediatorilor, din data de 20.07.2011

 
Comisia Consultativă a Asociaţiilor Profesionale ale Mediatorilor
Şedinţa din 20.07.2011, orele 11.00
Sediul CM - Bucureşti


Ordinea de zi:
1. Formarea continuă a mediatorilor - punctele de vedere ale Asociaţiilor
profesionale
2. Propunerile Asociaţiilor profesionale privind organizarea alegerilor
- Modalităţi de vot
- Criterii pentru candidaturi
- Proceduri de reprezentare
1. Diverse

Coordonator de şedinţa: Doamna Dreţcanu Doina
Au fost prezenţi:
Doamna Anca Elisabeta Ciucă - Preşedinte CM
Doamna Katalin Barbara Kibedi – Vicepresedinte CM
Membrii CM: Doamna Popoviciu Daniela, Doamna Carmen Fiscuci, Domnul Zeno Şuştac,

Din partea Asociatiilor Profesionale:
1. Asociaţia Mediatorilor Galaţi – Asofronie Constantin
2. Camera Mediatorilor Vrancea – Mocanu Iulian
3. APMR – Doina Dreţcanu
4. Colegiul Mediatorilor Bucureşti – Adrian Bădilă
5. Camera Mediatorilor Iaşi – Romeu Chelaru
6. Asociatia Centrul de Mediere Craiova – Bogdan Matei
7. Asociaţia Centrul Mediatorilor Profesionişti Bucureşti – Camelia Gagu
8, UNMR – Zeno Sustac
9. Centrul de Soluţionare a Disputelor prin Mediere Constanţa – Daniela Manea
10. Asociaţia Mediatorilor Bucureşti – Nicoleta Ionescu

Pe ordinea de zi s-a introdus un punct distinct:
1. Alegerea coordonatorului CC pentru Sem I – 2012 si predarea coordonarii CC
pentru Sem al II-lea 2011 de la d-na Dretcanu Doina la d-nul Asofronie
Constantin.

Punctul 1: Formarea continua
Reprezentantii Asociaţiilor profesionale ale mediatorilor intruniţi în Comisia
Consultativa în data de 22 iulie 2011 solicită următoarele:
1. Anularea Hotărârilor 183/2010 şi 757/2010 elaborate şi adoptarea unei noi
Hotărâri unitare privind organizarea formării continue a mediatorilor
2. Definirea formării continue (raportare la OG 129 din 2000 cu privire la
formarea continuă a adulţilor), a scopului formării continue, a formelor de
desfăşurare, termenului de formator - cine poate fi formator, lector, cine
poate organiza activitatea de formare continuă, definirea formelor de formare
continuă: perfecţionare şi specializare, precum şi punctajele care se acordă
(puncte profesionale de formare continuă)
3. Eliminarea referinţei la Hot. CM nr. 12/2007 care se referă la Standardul de
formare iniţială a mediatorilor, elaborarea şi aprobarea unui Standard de
formare continuă ,
Formatori :
-Furnizori de formare avizaţi de Consiliul de Mediere, cu gradele lor
-Specialişti în diverse domenii conexe, din alte profesii sau instituţii de
învăţământ superior
-Mediatori specializaţi în alte profesii care au legătură cu procesul de mediere
Calităţi şi competenţe de Formator:
Să deţină certificare CNFPA şi acreditare de la CM, care reglementează
profesia.
Organizatori de formare continuă:
-Asociaţiile Profesionale de mediatori
-Furnizorii de formare autorizaţi de CM
-Instituţii de învăţământ superior
-Alte entităţi autorizate
-Parteneriate cu furnizorii de formare
Formatorii şi organizatorii de cursuri vor depune la comisia de pregătire de pe
lângă Consiliul de Mediere dosarele cursului sau altor modalităţi de formare
continua cu programele, temele, liste de participanţi, în vederea avizării de
către CM.
Modalităţi de formare continuă :
-  Cursuri de perfecţionare organizate şi susţinute de furnizorii de
formare acreditaţi de CM, pentru aprofundarea abilităţilor de mediere conform
Standardului de formare continuă a mediatorilor
-  Organizarea şi susţinerea de cursuri din domeniul medierii de nivel
masteral, participarea la acestea
-  Organizarea de seminarii, conferinţe, colocvii cu teme de pregătire
specifice medierii
- Susţinerea de teme de pregătire la seminarii, conferinţe
-  Publicarea de articole de specialitate în reviste, broşuri, site-uri
-  Publicarea de cărţi, manuale, ghiduri, alte lucrări de specialitate
-  Realizarea de emisiuni de specialitate TV cu durata de minim 30 min
-  Iniţierea şi susţinerea de reglementări: acte interne CM, HCM,
regulamente, standarde, legi, s.a.m.d.
-  Elaborarea de cursuri de formare iniţială sau continuă avizate de CM
-  Participarea la conferinţe internaţionale de mediere
-  Cursuri organizate la alte instituţii susţinute de mediatori
Punctaj
- Se iau în considerare activităţile din anul 2008 până în 2011, dar
obligativitatea acumulării de 20 puncte anual sau 60 de puncte pe parcursul a 3
ani consecutivi, va fi pentru viitor, respectiv din anul 2012 pentru mediatorii
autorizaţi anterior, respectiv din anul calendaristic următor anului în care a
fost autorizat mediatorul
- Gestionarea formării continue să se facă de asociaţii şi de către
secretariatul tehnic al CM
- Formarea continuă se realizează în primul rând prin cursuri (minimum 50%),
iar restul prin alte forme enumerate, punctajele acordându-se în mod
corespunzător
- Formarea continuă este obligatorie conform art. 34 L. 192/2006, dar nu
trebuie să existe sancţiuni , spre ex. radiere de pe Tabloul mediatorilor

Nota : Din 8 asociaţii prezente rămase se obţin 6 voturi - pentru, o abţinere şi
un vot împotrivă cu motivare:

Doamna Doina Dreţcanu motiveaza abtinerea prin legalitatea
incerta/necorelarea cu legislatia existenta a propunerilor CC.
Domnul Adrian Bădilă motivează votul împotrivă prin faptul că, în lipsa unui
Standard de formare continuă elaborat de CM, propunerea CC este restrictivă şi
va duce la efecte negative
Nu au fost acceptate ca modalităţi de formare continuă: administrarea/
moderarea de site-uri/bloguri/portaluri/forumuri cu teme despre mediere,
realizarea de videoclipuri, prezentări despre mediere la radio/TV.

Punctul 2 - Organizare alegeri

- La alegeri pot participa cu drept de vot mediatorii autorizaţi până la
31.08.2011, care nu sunt în executarea unei sancţiuni disciplinare; nu este
legală îngrădirea dreptului de vot decat la suspendare şi mediatorii inactivi
sau excluşi la data votului.
- Pot depune candidatura pentru un post în CM mediatorii autorizaţi înscrişi
în Tabloul mediatorilor, activi (au o formă de exercitare a profesiei, nu sunt
în executarea unei sancţiuni disciplinare, unei sancţiuni penale şi au o
experienţă de minimum 2 ani în mediere (de la data autorizării).
- Membrii comisiilor de evaluare a candidaturilor si a comisiei de rezolvare a
contestatiilor sunt desemnati prin tragere la sorti dintre mediatorii
autorizaţi voluntari.
- Modalităţile de vot: votul direct şi votul cu mandat de reprezentare, un
mediator poate primi mandate de la maxim 5-7 mediatori
- Mandatele se trimit la CM cu cel puţin 30 zile inaintea datei alegerilor; nu
s-a acceptat votul prin corespondenţă
- Canditatii vor depune: cererea, declaraţia de intenţie, CV, cazier judiciar,
declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu este sancţionat

Nota: 0 mare parte din participanţi au susţinut ca cei aleşi în consiliu să se
suspende imediat din calitatea de formator, director de furnizor de formare,
expert evaluator

Reprezentanţii asociaţiilor solicită aprobarea rapidă a Calendarului
alegerilor:

- Publicarea calendarului alegerilor – 08.08.2011
- Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de
mediere în părţile referitoare la asociaţii, mediatori şi alegeri – 15.08.2011
- Modificarea Regulamentului de organizare a alegerilor – 15.08.2011
- Depunerea candidaturilor: 20.08.2011
- Desemnarea comisiilor de validare a candidaturilor şi de analiză a
contestaţiilor – 15.08.2011
- Finalizarea evidenţei mediatorilor autorizaţi cu drept de vot – 01.09.2011
- Desfăşurarea alegerilor pentru CM – cel târziu până la 01.10.2011
- Validarea alegerilor şi predarea mandatului – 15 octombrie 2011

Punctul 3

Pentru Sem I 2012 a fost aleasa coordonator al CC d.na Alexandru Marina Ioana
– reprezentanta Asociatiei „Centrul Mediatorilor Profesionisti – Bucuresti”.
D.nul Asofronie Constantin a preluat coordonarea CC in Sem. al II-lea 2011
Mandatul este considerat conform R.O.F. al comisiei consultative de un
semestru, coincizând cu primele, respectiv, ultimele 6 luni ale anului
calendaristic.

Diverse

Asociatiile profesionale au sesizat nefunctionalitatea grupului de discutii al
CC, solicitandu-se luarea de masuri pentru ca toate adresele de e-mail sa fie
adaugate grupului.
Comments